Reklama-po kliknutí se otevře web o kouření v novém okně.

Zajímá mě: obezita kouření cigaret mé laboratorní hodnoty BMI (body mass index)   příznaky nádorů psychotest.

 


 

Vynikající psychotest je uložen zde (netýká se alkoholismu, odkrývá případnou tendenci k psychiatrickým chorobám).


 

 

A l k o h o l i s m u s

Původně seminární práce do psychiatrie.

Tato stránka je součástí webu www.zbynekmlcoch.cz

Zbyněk Mlčoch, 6. ročník LF UP v Olomouci

Na četné žádosti jsou některá slova textu přeloženy z Latiny do Češtiny.

 

 

Rychlá orientace: Historie alkoholismu Rozdělení osob pijících alkohol Role alkoholu Počátek návyku Působení alkoholu na nervový systém a mozek Druhotné nemoci k alkoholismu Stádia opilosti Příznaky nadužívání alkoholu na pracovišti Stadia alkoholismu Typy alkoholismu Psychické změny Dohled nad alkoholikem  Kdo se spíš stane alkoholikem Abstinence alkoholika Antialkoholní léčba Alkoholismus a genetika Dítě alkoholičky (FAS)Zdroje
Dodatky: Tabulka za jak dlouho se odbourá alkohol z krve

 

 

 

HISTORIE ALKOHOLISMU:

Postoje lidské společnosti k požívání alkoholických nápojů a k výstřelkům s tím spojeným se měnily dle doby, stupně kultury a soudobých názorů.

 ·   1220 př. n. l. – Čína – smrt každému, kdo je přistižen opilý
 ·    5. a 6. století – Konfucius a Budha: zakázali pití alkoholických nápojů.
 ·   Indie (nedatováno) – při přistižení v ebrietě byli opilci nuceni pít vařící víno, vodu, kraví moč nebo vřelé mléko až k smrti
 ·   Indické ženě, která byla přistižena v opilosti žhavým železem vypálili do kůže čela podoba nádoby, z níž alkohol pila. Pak byla vyhnána.
 ·   Mohamed zakázal pít alkohol.
 ·   Každý Říman měl právo zabít svou ženu, pokud ji přistihl opilou.
 ·   Opilý otrok byl trestán 80 ranami holí, opilý svobodný člověk 40 ranami. Byli i záměrně opíjeni otroci a ti byli ukazováni mládeži jako odstrašující příklady.
 ·   Athény – za opilost smrt.
 ·   Karel Veliký – opilci trestáni, pokud pili dál, byli popraveni.
 ·   Na druhé straně bylo víno považováno za lék, který zlepšuje plodnost žen, dává zdraví, antidotum proti hadímu uštknutí a jedovatým rostlinám.
 ·   Bylo již velmi dávno zjištěno, že mandle snižují ebrietu a „kocovinu“ dobře léčí zelí.
 ·   Do alkoholu se přidávaly různé přísady pro snížení jeho vlivu – např. sádra, vápno, aj. Víno bylo vařeno v olověných kotlích, proto bylo značně jedovaté.
 ·   Katolíci mohli pít čtvrt litru vína denně.
 ·   V posledních desetiletích byl problém s pitím alkoholu především ve Švédsku, Švýcarsku a bývalém Sovětském svazu. Vytvářelo se mnoho skupin bojujících
    proti alkoholismu. V Polsku byl zaveden zákon, že kdo poškozuje v opilosti svou rodinu (např. fyzické násilí) může jít až na max. 5 let do vězení. V bývalém
    SSSR bylo  zavedeno mnoho opatření – např. snižování výroby, zákaz prodeje a požívání do 21 let, v pracovních dnech byl prodej povolen až od 14 hodin a
    mnoho dalších.

 

 Na začátek stránky

 


 ROZDĚLENÍ OSOB PIJÍCÍCH ALKOHOL:

Osoby pijící alkohol můžeme rozdělit do čtyř skupin dle toho, co od alkoholu žádají:

a)       Abstinent – odmítá z jakéhokoliv důvodu alkohol, žízeň hasí např. minerálkou. Občas nejsou společností správně pochopeni.

b)       Konzument – většina lidí pijících „příležitostně.“ Pijí pro tekutinu a chuť.

c)       Piják – žádá účinky alkoholu – tj. především euforii.

d)       Alkoholik

 Na začátek stránky

 


ROLE ALKOHOLU:

-          výživná (součást jídla)

-         sociální (přispívá k sociální interakci)

-          anxiolytická (snižuje úzkost)

-          orgastická (slouží jako prostředek záměrné intoxikace)

 Na začátek stránky

 


POČÁTEK NÁVYKU:

Dá se analogizovat se situací, kdy člověk hledá v alkoholu zdroj euforie – tj. příjemnou změnu nálady, obveselení, úlevu, odstranění potíží a duševního napětí, zapomnění, ap. Začíná kratší nebo delší – často letitá cesta, během níž se z nevinného pijáka může vyvinout alkoholik.

 Na začátek stránky

 


ALKOHOL A ZÁKLADNÍ PŮSOBENÍ NA NERVOVÝ SYSTÉM A PŘEDEVŠÍM MOZEK:

Pomocí počítačové tomografie (lékařská diagnostická metoda) se podařilo prokázat, že abuzéři ("naužívači") nebo závislí mají postiženou nejvíce čelní oblast mozkové kůry. Poškození však není zdaleka úměrné stupni snížení intelektu. Při důsledné abstinenci od alkoholu je tato atrofie (zmenšení mozkové tkáně) do značné míry vratná.

Okénka – piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti.

Poškození samotných nervových buněk se projevuje parestéziemi (poruchy cítění - např. na rukou), mravenčením, brněním. Z metabolického rozvratu je to pak hepatocerebrální (mozkojaterní) syndrom. Při pádu alkoholika může dojít ke krvácení do dutiny lební a ke vzniku epidurálního a subdurálního hematomu. Často je vyvolávajícím momentem pití pro nastartování epileptického záchvatu (epileptici jsou od svého neurologa náležitě poučeni, že nesmí pít!).

Chování: změny jednání a chování, činnosti, vztazích. Je duševně unavený, afektová labilita ("nezájem o okolí"), zvýšená sugestibilita (ovlivnitelnost), hypobulie (snížená vůle k jakékoliv činnosti kromě pití), ztráta společenského taktu a duševní pohotovosti, směs sentimentality, zhrubělosti a otupělosti. Také úzkost, agresitivta, nespavost, žárlivost, nespolehlivost, egoismus (myslí jen na sebe), citová labilita, zchudnutí duševního života. Alcoholicus semper mendexalkoholik vždy lže. Utíká tak od reality. Ospravedlňuje své pití, říká, že pije, protože má potíže - protože ho manželka už nemá ráda, protože nemá práci nebo v ní má problémy a desítky dalších důvodů. Alkoholik nepřízná, že pije kvůli sobě, že si za to může sám - často svádí vinu na ostatní. Závislí se poměrně často vyznačují velmi složitým alibismem (uvádí komplikované důvody proč právě tentokrát pili) a racionalizací svého pití. Pijí soustavně, aby mohli fungovat (bez alkoholu se třesou, jsou nervozní, atd.).

 Na začátek stránky

 


ČASTÉ DUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY K ALKOHOLISMU:

-          deprese

-          panická úzkostná porucha

-          obsese

-          někdy se alkoholismus přesmykne do mentální anorexie

 

ČASTÉ DUÁLNÍ PSYCHIATRICKÉ DIAGNÓZY K ALKOHOLISMU:

-          podvýživa

-     závažné poškození játer (hepatopatie, cirhóza)

-    dyspepsie (nejrůznější nevolnosti)

-    gastritidy (záněty žaludeční sliznice)

-    impotence

-    neuropatie (poškození nervů) z hypovitaminoz B

 

 Na začátek stránky

 


 STADIA OPILOSTI:

I.                     spokojený, sdílný, veselý výraz, živá mimika, výřečnost, smích, rozpustilost, přátelskost, pocit sebejistoty – cítí se lépe, jeho starosti jsou „lehčí“. 1-1,5

II.                   nekritický, netaktní, křičí, zpívá, nedbá okolí, impulsivní, nenaslouchá ostatním, erythema (zčervenání), stoupá tep (tachykardie), pohyby neuspořádané (ataxie), poráží sklenice, vrávorá, diplopie (rozdvojené vidětní). 1,5-3

III.                  únava, ospalost, zvracení, obličej bledne. Při vysokých dávkách: narkotický efekt – bezvědomí, necitlivost, inkontinence (pomočení, pokálení), tep slabý, bradypnoe (zpomalené dýchání), mydriáza (rozšíření zornic) nereagující na osvit. V nejhorším případě zástava dechu (dechové centrum CNS, ale netýká se svalů hrudníku). 3 a více

 Na začátek stránky

 


PŘÍZNAKY CHRON. NADUŽÍVÁNÍ ALKOHOLU (ABÚZU) NA PRACOVIŠTI:

Kocovina při práci (bolest hlavy, nevýkonnost, ochablost, malátnost, deprese, neschopnost soustředění, touha po odpočinku a spánku). Dále nervozita, podrážděnost, nevrlost, popudlivost, odkládání práce, zarudlé oči, přecitlivělost na názory o pití, třes, vyhýbání se ostatním pracovníkům a vedoucím. Dále vybírání absence po dnech, náladovost, pozdní příchody do práce, pití před nebo při práci, zanedbaný zevnějšek.

Alkoholici obvykle tvrdí, že pijí proto, že mají problémy. Ale oni mají právě problémy proto, že pijí. Uzavírá se tak u nich kruh, ze kterého je jen těžko ven.

 

 Na začátek stránky

 


 

STADIA ALKOHOLISMU:

Pijácká kariéra má 4 období (vývojové fáze). Každá má své specifické příznaky.

I.                     počáteční – piják poznal účinek alkoholu jako drogy. Má potřebu zvyšovat dávky alkoholu, aby se dostavily pocity dobré nálady. Alkohol mu „dává, ale nebere.“

II.                   varovné stadium – častá podnapilost a opilost. Nikdo (ani piják, ani okolí) neodhadují nebezpečnost častého pití. Opilost je znovu a znovu. Pije častěji, přechází od méně koncentrovaných alkoholických nápojů (pivo) k lihovinám. Spíše nemá okénka. Kdyby piják pil o samotě, byl by nápadný. To si uvědomuje. Hledá společníky, které v budoucnu označí jako „špatnou společnost,“ která ho k pití přivedla.

III.                  rozhodné stadium – roste tolerance, jsou zde typická okénka (tím se odlišuje od předchozího stadia). Alkohol se dostává z periferie pozornosti do centra. Přestává ovládat alkohol, alkohol již ovládá jeho. Znovu a znovu slibuje sobě a svým blízkým (nejčastěji další den po tom co byl opilý), že již pít nebude a toto permanentně porušuje. Pokud však po delší dobu abstinuje, získá dojem, že ovládá pití. Může to trvat týdny nebo měsíce. Neuvědomuje si, že vlivem častých a opakovaných dávek alkoholu se dostal jeho nervový systém do situace podobné té, kdy škrtnutím zápalky vybuchne celé skladiště trhavin. Pokud začne v této chvíli pít, jeho hranice se ztratí a už nepřestane.

IV.                konečné stadium – výrazně snížená tolerance na alkohol – závislý se tedy opije častěji (ne z menšího množství alkoholu!). Opíjí se i při nevhodné příležitosti. Pije i několik dní – tzv. tahy. Pije již od rána. Dostavuje se termín DEBAKLU: BEZ ALKOHOLU TO NEJDE A S ALKOHOLEM TAKÉ NE. Tím se uzavírá kruh a může zde pomoci jen psychiatr v protialkoholní léčebně nebo ambulantní středisko pro alkoholismus a toxikomanii (AT středisko).

 

 Na začátek stránky

 


TYPY ALKOHOLISMU:

Gama – zvýšená tolerance na alkohol, ztráta kontroly v pití, schopnost abstinence. Rozlišujeme na:

a)       normální společenské pití (důležité – nepije vše, co mu přijde pod ruku!)

b)       prodromální fáze (má okénka, ještě může přestat, občas nejde do práce, těší se na alkohol, při „absťáku“ má třes)

Delta – neschopnost abstinence, při vysazení alkoholu větší abstinenční příznaky, má stále „svou hladinku,“ (Francie – víno).

Epsilondipsománie – alkoholismus, který „nasedá“ na jiný typ nemoci (např. schizofrenie, mánie, epilepsie).

Alfa -  nedisciplinované pití, má kontrolu v pití (tento typ může trvat i desítky let). Většinou nepokračuje do III. stadia alkoholismu. Může přejít v gamu (nekontrolované pití).

Beta – není tu závislost, ale dochází k sekundárním nemocem – např. polyuritidy, gastritidy, cirhozy.

 Na začátek stránky

 


 

ALKOHOLICKÉ PSYCHÓZY, DELIRIA A OKÉNKA:

Delirium tremens – vyskytuje se u několikaletých abuzérů ("nadužívačů") alkoholu. Nejč. u pijáků lihovin. Vzniká často v noci. Riziko vzniku zvyšuje horečka. Jsou zde halucinace zrakové a tělové (hmyz, malá zvířátka, která se po něm vrhají, místo tapet vidí pavučiny s pavouky; nemocný je odhání). Během deliria je zvýšená hranice sugestibility (ovlivnitelnost slovem - viz část z psychiatrické ordinace). Třes celého těla, zrychlený tep. Strach střídá euforii. Je dezorientován místem a časem, ne vlastní osobou. Vzniká náhle, někdy v souvislosti s epileptickým záchvatem (u 1/3). Trvá 2-5 dní, je nebezpečí kvůli tomu, že alkoholik nepije tekutiny a nejí (metabolický rozvrat?). Zakončení je prudké (spánkem) nebo se projevy zmírňují pomalu. Amnézie je částečná.

Z psychiatrické ordinace (cituji): >>>prim. Dr. Ladislav Štěpánek je s alkoholičkou a psychiatry v jedné místnosti. Závislé ženě podal prázdnou sklenici se slovy:´Napijte se, je to skvělá vychlazená desítka.´Ostatním psychiatrům řekl: ´Pokud si pochutná, je to delírko.´Pacientka radostně „pivo“ vypila a měla hned diagnózu.<<<

Korsakovova psychóza ve čtvrtině případů navazuje na delirium tr. Alkoholik má vymizelou pamětní vštípivost – není si schopný zapamatovat, co před chvílí vnímal. Dále je postižena výbavnost paměti. Díky tomu je dezorientován místem, časem a situací. Protože si nepamatuje nové vjemy, vymýšlí si je (konfabuluje) a smyšlenkám věří („překrývá je přes realitu, kterou si nepamatuje“). Řadíme ji mezi alkoholické demence.

Alkoholická halucinace sluchové a zrakové halucinace, které se vyskytují hlavně v noci. Pacient je při nich značně úzkostný. Po odeznění si zhruba pamatuje, co halucinoval.  

Halucinatorní psychóza – podobá se deliriu, ale je při něm jasné vědomí a mírnější průběh halucinací, které jsou převážně sluchové. Jejich obsah je zajímavý, neboť bývají antagonistické (např. pacient slyší hádku dvou lidí, přičemž první ho chválí a druhá ho haní, vyhrožuje mu a nadává).

Paranoidní psychóza bludy pronásledování a žárlivecký blud. Postihuje přednostně paranoidní psychopatické osobnosti. Objevuje se často při zvýšeném přísunu alkoholu. Netřepe se, nepotí se, komunikuje.

Okénka – piják nemá vzpomínky na určité období proběhlé opilosti. Dostavuje se u něj nejistota a strach. Neví co dělal minulý den. Ptá se svých známých, obchází proto hospody. Má tendenci znovu platit účty za hospodu za útratu, kterou měl minulý den.

 Na začátek stránky

 


KONTROLA ALKOHOLIKA:

Vzhledem k tomu, že alkoholici často lžou, je možné prokázat to, zda pili v poslední době (a tedy objektivizovat úspěšnost léčby) z krevních testů. Využívá se biomarker, kterému říkáme CDT – tj. karbohydrát deficientní transferin. Jeho hladina nám ukazuje, zda v poslední době pacient pil nebo abstinoval.

 Na začátek stránky

 


KTEŘÍ LIDÉ SE SPÍŠE STÁVAJÍ ALKOHOLIKY:

Z dlouhodobých studií bylo zjištěno, že mnohem více tíhnou k alkoholu lidé fyzicky manuálně pracující nebo podnikatelé. Ukázalo se dále, že nekvalitní rodinné prostředí bylo u mužů evidovaných pro závislost na alkoholu častější než u mužů ostatních. Pokud jde o prognózu vývoje závislosti, bylo potvrzeno, že snížená známka z chování na základní škole je v mírném vztahu k silnému konzumu v dospělosti. Obecně tedy můžeme říci, že neúměrné požívání alkoholu se jako nadstavba váže na poruchy chování v dětském věku. Můžeme konkrétněji říct, že jsou ohroženi ti, kteří mají pouhé základní vzdělání a pracují v zaměstnání s minimálními požadavky na vzdělání, přičemž z nich nejvíce jsou ohrožení stavební dělníci a pracovníci ve veřejném stravování. Mimořádně ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu (viz alkoholismus a genetika).

 Na začátek stránky

 


ABSTINENCE ALKOHOLIKA:

Dostavují se příznaky pocení a třesu končetin. Pacient je nervózní a nepřátelský. Mezi další příznaky patří: nauzea (nevolnost), zvracení, malátnost, slabost, tachykardie (zrychlení tepu), anxieta (úzkost), orthostatická hypotenze (při rychlém postavení se se může dostavit krátkodobá mdloba).  Po určité individuální době může nastat delirium tremens (viz výše).

 

 Na začátek stránky


TERAPIE ALKOHOLISMU A JEHO PŘÍZNAKŮ:

Využívá se terapie v protialkoholních léčebnách nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní nebo stálá při hospitalizaci; trvá asi 3 měsíce. Po této době se však pacient nepovažuje za vyléčeného a chodí na tzv. „opakovačky,“ tj. hospitalizace trvající jen asi 5 dní (pokud není pacient kompenzován, tak více). Využívá se pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie (viz níže), ad.

Samotný alkoholismus:

-          odebrání alkoholu a zvládnutí abst. syndromu

-          psychoterapie skupinová, komunitní, partnerská, rodinná – mj. zapojujeme děti

-          resocializace, zlepšení psychického i tělesného stavu

-          alkoholika za každé zlepšení stavu (abstinenci) pochválíme, vysvětlujeme mu, co abstinencí získá a co dalším pitím ztratí

-          vitaminoterapie (játra, nervy ...)

-        Antabus jako pomůcka při odvykání (disulfiram) nebo akamprosát. Fungují na principu blokády enzymů (např. acetaldehyddehydrogenázy), které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Při požití alkoholu pak dojde ke zvracení. Má se tak vytvořit reflex alkohol-nevolnost. Pacient by pak z tohoto principu měl alkohol sám odmítnout. Antabus se bere i po konci hospitalizace. Pokud pacient požije při terapii Antabusem alkohol, hrozí tyto komplikace: nevolnost, zvracení, zrychlení tepu, pokles tlaku krve (a to již pri 10-20g alkoholu). Vyšší dávky alkoholu mohou poškodit cirkulaci a v závažných případech navodit i smrt. Normální případné nežádoucí účinky Antabu jsou: GIT potíže, poškození krvetvorby, ledvin, ad. - ošetřující lékař musí na tyto skutečnosti upozornit rodinu a pacienta. Rodina musí v případě komplikaci stavu porozumět a včas zavolat RZP (rychlou zdravotnickou pomoc).

-          extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeuty, socioterap. kluby, kluby Anonymních alkoholiků (AA), Klub usilující o střízlivost, Organizace dobrých templářů (poslední dva hlavně v minulosti), ad.

-          eliminujeme malnutrici – Ca, K, Na, atd.

-          kauzální terapie alkoholismu neexistuje

-          myslíme na nebezpečí psychofarmak pro vznik další závislosti (na lécích)

Farmakoterapie příznaků:

-          delirium: clomethiazol, flunitrazepam (obecně neuroleptika a benzodiazepiny)

-          anxieolytika a antidepresiva v době, když se pacient dostane „z nejhoršího“

-          alkoholický abstinenční syndrom: benzodiazepiny, chlormethiazol.

 

Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence a pomoc při urovnání socioekonomické situace pacienta (to však již není tak moc v rukách psychiatra, ale spíše samotného pacienta).

 Na začátek stránky

 


ALKOHOLISMUS A GENETIKA:

Je dlouhodobě prokázáno, že děti z rodin, kde je otec alkoholik mívají v porovnání s ostatními dětmi dvojnásobný počet úrazů, mnohem více trpí onemocněním horních cest dýchacích a dokonce pětkrát častěji jsou evidovány v psychiatrickém pracovišti. Nejčastěji je to však způsobené ne tím, že je jeden z rodičů alkoholik, ale i často tím, že druhý rodič svou roli nezvládá správně a dostatečně.

Mimořádně ohroženou skupinou jsou mladí muži, jejichž otec je závislý na alkoholu. Rodinná zátěž se udává asi na 64% mužských potomků. Děti z rodina alkoholiků mají pravděpodobně sníženou možnost produkce endorfinu, který zlepšuje nálady a zjasňuje náš pohled na svět. Po alkoholu pak sahají, protože jim dává něco, co sami nemají – schopnost plně prožité radosti (endorfiny jsou tvz. „hormony štěstí“).

 

Na začátek stránky
 


DÍTĚ ALKOHOLIČKY (FAS):

V případě, že těhotná žena v době gravidity požívá opakovaně alkohol, dochází k nevratnému poškození plodu nazvanému jako FETÁLNÍ ALKOHOLICKÝ SYNDROM. Jedná se především o tyto morfologické a inteligenční změny: růstové zpomalení, mentální retardace, mikrocefalie, dlouhé filtrum (střední část horního rtu), pokles víček, úzké palpebrální štěrbiny (mezera mezi horními a dolními víčky), nižší porodní hmotnost, nezralost, někdy až těžké tvarové poškození plodu (s lékařským oficiálním označením "zrůda").

Z inteligenčních projevů se u starších dětí objevují poruchy učení, problémy v citovém životě a potíže při navazování partnerských vztahů.

 

 

 Na začátek stránky

 


ZÁVĚR:

Nastala zvláštní doba, kdy není outsiderem ten, kdo pije alkohol, ale ten kdo abstinuje. Konflikt se společností v prvopočátku tedy nemá ten, kdo pije, ale ten kdo nechce pít. Jde o patologický jev v naší společnosti a varovný signál přispívající ke zvyšující se tendenci alkoholismu (v ČR jsou nyní desítky tisíc alkoholiků!). Doufejme, že se to snad jednou změní, nicméně v této otázce příliš optimističtí nejsme vzhledem k dlouhodobě stagnované situaci.

 


 Zdroje:

Až na dno – doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.

Alkoholici, feťáci, gambleři – J. Marhounová, K. Nešpor

Speciální psychiatrie (P. Zvolský et al.)


 

Dodatky:

 

Tabulky pro výpočet, za jak dlouho alkohol z krve vymizí

Pivo(muž 75 kg) - 1 dvanáctka - 2 hodiny 3 minuty
1 desítka - 1 hodina 37 minut
2 dvanáctky - 4 hodiny 7 minut
4 dvanáctky - 8 hodin 13 minut
8 dvanáctek - 16 hodin 26 minut
10 dvanáctek - 20 hodin 32 minut

Víno(muž 80 kg) - 2 deci - 2 hodiny 40 minut
- 4 deci - 5 hodin 20 minut
- litr - 13 hodin 20 minut
- litr a půl - 19 hodin 40 minut

Destiláty(muž 80 kg) - 1 panák(0.05l) - 2 hodiny 12 minut
- 2 panáky - 4 hodiny 24 minut
- 4 panáky - 8 hodin 48 minut
- 6 panáků - 13 hodin 12 minut
- 8 panáků - 17 hodin 36 minut
- 10 panáků - 22 hodin
 

 

Na začátek stránky

 

Vynikající psychotest odkrývající případné psychiatrické nemoci je umístěn zde. Netýká se alkoholismu.

TOPlist