Protialkoholní léčba

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Osud alkoholu v těle
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Video o alkoholismu
Zdroje pro web

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Osobní web autora
Jak vznikl tento web?


IQ test on-line

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

To, že je alkoholik nemocný si uvědomí, je často poprvé až po upozornění rodiny nebo okolí. Alkoholik sám se zpočátku za nemocného nepovažuje (je nekritický). Současně při této debatě by mělo být alkoholikovi zdůrazněno, že při něm jeho blízcí stojí, že jej mají rádi, že mu chtějí pomoci, aby se dostal z problému. Rodina musí však na léčbě trvat a neměla by se nechat uchlácholit bagatelizací problému alkoholika. Nátlak rodiny by měl být vždy důrazný a ultimativní (buď já/rodina nebo Tvůj alkohol). Dalším postupem při nedodržení ultimáta je trest (např. se žena i s dětmi odstěhuje ke svým rodičům). Trest je nutné vykonat a následuje alkoholikovi narýsovat východisko ze situace a dát nějakou naději při splnění ultimáta. Tento postup je ideální realizovat při dohledu psychoterapeuta nebo psychologa.
V případě že je alkoholik nebezpečný sobě nebo své mu okolí (bije nepřiměřeně manželku, děti, ničí společný majetek, ad.), je možné v krajním řešení požádat o soudní řešení (nařízená léčba). 

Je potřeba předem upozornit, že přemluvit alkoholika k léčbě není vždy jednoduché.
Velmi důležité je, aby se alkoholik sám chtěl vyléčit. V opačném případě je šance na vyléčení mizivá.

Alkoholismus je nemoc s kódem diagnozy F10. Léčba se nastupuje ve dvou situacích: buď dobrovolně nebo na základě příkazu soudu (při hospitalizaci tzv. detence).

V léčbě se využívá terapie nebo poradenství v protialkoholních léčebnách (viz jejich seznam na konci stránky) nebo na psychiatrických klinikách a dále v poradnách. Léčba může být ambulantní (v naprostých počátcích závislosti nebo po léčbě v protialkoholní léčebně) nebo stálá při hospitalizaci. Trvá asi 3 měsíce. Problémem však je, že se na protialkoholní léčbu čeká dlouho. Pokud se tedy alkoholik rozhodne jít se léčit, do doby než nastoupí (několik měsíců) si to většinou již dávno rozmyslí a alkohol mu "vyhovuje."
Po protialkoholním léčení při hospitalizaci je nutná striktní doživotní abstinence, jinak je vysoká pravděpodobnost exacerbace (znovuvypuknutí) alkoholismu.
Při léčbě se využívají různé způsoby odvedení pozornosti - např.  pracovní terapie, arteterapie, psychoterapie (viz níže), ad.

Vlastní alkoholismus a jeho léčba:

odebrání alkoholu a zvládnutí abstinenčního syndromu event. delirií a psychoz (viz část psychózy, deliria, halucinace)

psychoterapie skupinová (ve které se velmi komplexně a detailně ve skupině rozebírá proč začal alkoholik pít, co pil, kolik pil, jak dlouho, co mu to způsobovalo v normálním životě, komu tím ublížil, jak mu to změnilo pracovní život ad.), komunitní, partnerská, rodinná – mj. zapojujeme děti

resocializace, zlepšení psychického i tělesného stavu

alkoholika za každé zlepšení stavu (abstinenci) pochválíme, vysvětlujeme mu, co abstinencí získá a co  naopak při event. dalším pitím ztratí

podpůrná terapie (játra - hepatoprotktiva, nervy - vitaminy skupiny B, ...)

Antabus jako pomůcka při odvykání (disulfiram nebo akamprosát). Fungují na principu blokády enzymů (např. acetaldehyddehydrogenázy), které likvidují metabolity při degradaci alkoholu v těle. Při požití alkoholu pak dojde ke zvracení. Má se tak vytvořit podmíněný reflex alkohol-nevolnost. Pacient by pak z tohoto principu měl alkohol sám odmítnout. Antabus se bere i po konci hospitalizace.
Častá od čtenářů tohoto webu je co se stane při současném požití Antabu a alkoholu: vzniká nevolnost, zvracení, zrychlení tepu, pokles tlaku krve (a to již pri 10-20g alkoholu). Vyšší dávky alkoholu mohou poškodit cirkulaci a v závažných případech navodit i smrt.
Normální případné nežádoucí účinky
Antabu jsou: trávicí potíže, poškození krvetvorby, ledvin, ad. - ošetřující lékař musí na tyto skutečnosti upozornit rodinu a pacienta. Rodina musí v případě komplikaci stavu porozumět a včas zavolat RZP (rychlou zdravotnickou pomoc).

ke snížení bažení (cravingu) se využívají s relativně dobrým úspěchem poměrně darhé preparáty, jako je ReVia (naltrexon) nebo Campral (acamprosatum) (na předpis, poměrně vysoká finanční spoluúčast pacienta)

extrémně důležitý je stálý kontakt s terapeuty, socioterap. kluby, vhodné jsou kluby Anonymních alkoholiků (AA), Klub usilující o střízlivost, Organizace dobrých templářů (poslední dva hlavně v minulosti), ad. Kontakty na jmenované kluby jsou níže.

eliminujeme malnutrici (tzn. dodání normální plnohodnotné stravy) a doplníme důležité minerály a vitamíny (např. prvky Ca, K, Na, Zn, vit. C, B ad.)

kauzální terapie alkoholismu neexistuje

myslíme na nebezpečí psychofarmak pro vznik další závislosti (na lécích)

Farmakoterapie příznaků:

delirium: clomethiazol, flunitrazepam (obecně neuroleptika a benzodiazepiny)

anxiolytika a antidepresiva v době, když se pacient dostane „z nejhoršího“

alkoholický abstinenční syndrom: benzodiazepiny, chlormethiazol.

 

Cílem terapie je trvalá a důsledná abstinence do konce života a pomoc při zvládnutí sociální a ekonomické pozice pacienta (např. kontaktování rodiny).

Často kladné otázky:

Musí si pacient závislý na alkoholu léčbu platit?

V současnosti (rok 2007) probíhá ambulantní i ústavní léčba za stejných podmínek, jako kdyby se jednalo o
jakoukoliv jinou nemoc (např. cukrovku). Léčba se tedy hradí z pojistného.

Je možné léčit někoho, kdo se léčit nechce?

Ano, ale pouze za přesně vymezených okolností.

1. Osoba jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a ohrožuje sebe nebo své okolí. Typickým příkladem je pacient s alkoholickou psychózou, který např. vidí Marťany nebo slyší hlasy neexistujících lidí a pod vlivem
těchto halucinací jedná. Podobná situace může nastat u člověka po sebevražedném pokusu nebo po život
ohrožující otravě alkoholem. Poněkud sporné je, když se člověk závislý na alkoholu „rozpil“, není schopný pití zastavit sám, riskuje vážné následky, ale léčbu odmítá. Někdy lze uvažovat o krátkodobé nucené léčbě i v tomto případě. Je to však velmi sporné a je samozřejmě lepší, když se člověk závislý na alkoholu k léčbě rozhodne dobrovolně (třeba i pod tlakem okolností a vlivem okolí). Doporučení k nucené léčbě tohoto typu může vystavit kterýkoliv lékař aopřijetí do příslušeného zařízení rozhoduje lékař tohoto zařízení.
2. Někdo se dopustil trestného činu a léčbu (ambulantní nebo ústavní) mu nařídil soud.
3. Dříve mohl protialkoholní ústavní léčení nařídit i odbor zdravotnictví okresního úřadu. Tuto možnost ovšem ústavní soud v roce 1997 zrušil.
4. Podle zákona je možné nedobrovolné umístění na protialkoholní záchytné stanici. Zákon16 v tomto případě říká: „Pokud je klinickým a laboratorním vyšetřením zjištěno, že ošetřovaná osoba není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování, a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna se podrobit ošetření a pobytu v záchytné stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.“ Pobyt na záchytné stanici se na rozdíl od protialkoholního léčení plně platí.

Kam se obecně obrátit s problémem?

Máte hned několik možností:

 

 

Odkazy na protialkoholní léčebny a poradny zabývající se alkoholem a závislostí na něm:

 

- anonymní alkoholici: zde

- on line poradny: viz zde

- MUDr. Jiří Míčenec, Bruntál - viz zde

- Monika Plocová - psychoterapeut - zde, MPlocova@seznam.cz

- v olomouckém kraji: v Olomouci léčebna není, nejblíže 
Psychiatrická léčebna Šternberk
- protialkoholní oddělení (oddělení pro léčbu závislostí na alkoholových a nealkoholových drogách) - viz
zde

- Český krumlov - léčebna Červený Dvůr - viz zde

- www.vfn.cz - Protialkoholní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, umístěné v bývalém klášteře při gotickém kostele sv.Apolináře na okraji Nového města (Praha 2). Patří k němu i historický Jungmannův dům. Oddělení založil v r.1948 doc.MUDr.Jaroslav Skála, CSc. Komplex služeb Apolináře zahrnuje v současnosti léčebné oddělení pro muže, ambulanci, detoxifikační jednotku, úsek metadonové substituce, Středisko pro mládež a rodinnou terapii a léčebný program pro závislé ženy v Lojovicích. Řadu desetiletí je Apolinář střediskem odborného života jednak v oblasti léčby závislostí i v psychoterapii.

Mezi lékaře zabývající se alkoholismem patří např.:


prim. MUDr. Karel Nešpor - protialkohol. oddělení psychiatrické léčebny v Praze Bohnicích,
MUDr. Pavel Havran (záchytná stanice Ostrava),
PHDr. Petr Vavřík (psychiatrická léčebna Opava),
MUDr. Jiří Martinů, léčebna Šternberk
MUDr. Marie Turková (psychiatrická léčebna Ostrava), ad.

Pokud byste chtěli přidat některého lékaře zabývajícího se léčbou závislosti na alkoholu nebo nějakého oddělení v ČR, pošlete mi, prosím, email. Děkuji.

Adresy a telefony zařízení zabývající se léčbou návykových nemocí:


Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8: Muži: pav. 33: tel: 284 016 333, pav. 35: tel: 284 016 235,
Prim. Nešpor: tel: 284 016 249 Doléčovací klub ELPA (pro muže): V úterý 16:45-15:45, účastnit se mohou bývalí i současní pacienti i příbuzní.
Doléčovací skupina pro pacienty i příbuzné: úterý 18:00-19:00 na stanici 31.
Anonymní hráči: pondělí 18:30, pav.31.
Skupina pro patologické hráče: středa od 16:30 na pav.31.
Skupina pro příbuzné: Středy od 16:00, stanice 31 Klub pav. 35: 2. středa v měsíci od 17:00. * Ženy: pav. 8: tel: 284 016 655 (Prim. Dvořák), tel: 284 016 208 (odd.). *
Centrum krizové intervence
(nepřetržitý provoz, telefonická pomoc):
tel: 284 016 666
Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí v Praze Praha 1 a Praha-východ, OAT poliklinika Palackého ul. 5, tel: 224947711
Praha 2, Gaudia, Perucká 23, Vinohrady (i hráči) *
Praha 3, Dr. J. Remr, Vinohradské psychocentrum, Praha 3, Slezská 101, tel: 271735640, Dr. Blahutová, Olšanská 7, tel: 271774854, jen alkohol) *
Praha 4
, OAT, Rodvínovská 3, tel: 261262831 (neléčí patolog. hráče), ESET, AT poradna, Donovanská 1862, Praha 4, tel: 272922718*
Praha 5, Bieblova 6, tel: 251562224 (Dr. Sobotkiewiczová), Ke zdravotnímu středisku 447/9 Praha 13-Řeporyje, bere i mimo Prahu 5, tel: 777565783 (dr. Strašrybková) *
Praha 6, OAT Pod Marjánkou 12 (Břevnov), tel: 233351603*
Praha 7, OAT, Bubenská 3,Praha 7, tel: 233370541 (pondělí a čt.12:30-16:30)*
Praha 8, OAT, U Pazderek 1417, tel: 233557631*
Praha 9, OAT Kytlická 758, tel: 286892964*
Praha 10, OAT, Vilová 16, tel: 274812594 (ne patologičtí hráči)* SANANIM: Kontaktní centrum, Osadní 2, Praha 7, tel: 283872186, (pro ty, kdo zatím nechtějí přestat brát drogy) *
Denní senatorium: Janovského 26, Praha 7, tel: 20803130 (po krátkodobé léčbě - kdo chtějí abstinovat od drog) *
Doléčovací centrum: Novovysočanská 604A, Praha 9, tel: 284826844 (po delší léčbě - kdo chtějí abstinovat) * DROP IN, Karolíny Světlé 18, Praha 1, tel: 224802603, metadon tel: 224802603 *
Denní stacionář, Nad Ondřejovem 32, Praha 4, tel: 241444198, 241442793 *
Mgr. Klouček, Centrum následné péče, Holečkova 31, 150 00 Praha 5, tel: 257326080. *
Dr. Frouzová, Vinohradská 14,Praha 2, tel: 224235597 (placené).*
PhDr. Pohl, Poliklinika Černý Most, Praha 9 (i patologičtí hráči): 281914069. * Kladno: Centr. drogové prev. a krizové pomoci, Kročehlavská 48, tel: 312682177.
OAT Mělník- nemocnice, Bezručova 715, tel: 315670511
Pro děti do 15 let včetně a jejich rodiny: Triangl, Thomayerova nem., pav. G4, tel: 261084012, 261084444.

Pro příbuzné těch, kdo mají návykový problém
: Skupina pro příbuzné PLB: pondělí, od 1.10.02 středa 16:00, stanice 31, pan Jílek: Středa 17:30-19:30 (blíže na tel: 737847317) nebo Úvaly Zvláštní škola (vchod zprava), čtvrtek individuálně od 16:30 do 17:15, skupina 17:30-19:15 (zdarma) *
Rodinná poradna Praha 7
U průhodnu 52, Praha 7, tel: 266712317.
Anonymní alkoholici, Anonymní narkomané a Anonymní hráči
tel: 224818247 (zde i informace o mimopražských skupinách).
Česky: Na Poříčí 16 Praha 1, pondělí až sobota - vždy od 17:30, čtvrtek a neděle- od 19:00 *
Anglicky: Úterý: 19:30 , středa - 19:30, pátek - 12:30, neděle 17:30. *
Anonymní narkomané: středa a pátek od 17:30. Detoxifikační stanice: Dětská detoxifikační jednotka: Vlašská 36, Praha 1, tel: 257197159, 257197124. *
U Apolináře: tel: 224961/8203*
Detoxifikační jednotky jsou např. i v Brně a v Ústí na Labem.
Některá pobytová zařízení Apolinář tel: 224961/8203, 224962825, příjem 224968222, amb.224968214, metadon 224968216. *
PL Bílá Voda, U Javorníka 1, 790 69 Bílá Voda, tel: 584413208 *
PL Červený Dvůr, Český Krumlov, PSČ 381 01, tel: 380 739131 *
PL Kosmonosy, protialkoholní odd., 293 06 M. Boleslav, tel: 326715711 *
PL Kroměříž, protialkoholní odd., 767 01 Kroměříž, tel: 573314111*
PL Dobřany, protialkoholní odd., 334 41 Dobřany, tel: 377813111*
PL H. Beřkovice, odd. závislostí 411 85 Horní Beřkovice, tel: 416808111 *
Psychiatrická klinika Plzeň, Alej Svobody 80, 323 18 Plzeň, tel: 377813111 *
PL Opava, Olomoucká 88, 746 33 Opava, tel: 553695111 *
PL Brno-Černovice, protialkoholní odd., Húskova 2, 618 32 Brno, tel: 548123111 (primář 319, 404) *
PL Havlíčkův Brod tel: 569478111 *
PL Štermberk, AT oddělení, tel: 587809111 *
PL Jemnice, Budějovická 625, tel: 568450728 *
PL Želiv, tel: 565581226,
Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, koedukované, 503 12 Nechanice, tel: 495800951, objednávání: 495833232*
Středisko pro mládež, Čakovická 51, P-9, tel: 6846 275, 6846 276, 6846 277. Pobočka Řevnice, Sádecká 169, tel: 257721795,
PL Lnáře tel: 383495101.
Terapeutické komunity pro závislé na drogách k dlouhodobému pobytu Nová Ves 55, 46331 Chrastava, tel: 485146988 *
Teen Challenge, pan Tom Lofton, Kodaňská 29, Praha 10, tel: 271743607 *
Sananim, Němčice u Volyně, PSČ 387 18, tel: 383396120 (přijímání přes K-centrum).
Karlov pošta 398 04 Čimelice, tel: 382229655 *
TK Verneřice, tel: 416797069, 602-108454, 5 měsíců, koedukované, 3000 Kč měs. *
ELIM, Hladná, 397 01, Albrechtice n. V., o. Písek, tel: 382288294 *
TK Mukařov (Heliana): tel: 326786149 *
Magdaléna, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel: 318599124, 603-867384 *
Podcestný Mlýn, Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice, tel: 777 916 273, 384 420 172 *
Žibřidice 135, pošta 46353 Křížany (TK sv. Zdislavy), tel: 244910601, 485178082 *
TK Čeladná, příjem přes K-centrum Ostrava,. od 18let, 60 Kč denně. *
TK Medvědí Kámen, Rybník 77, tel: 379496687 *
TK Sejřek, U Nedvědice 13, 592 62 Sejřek, tel: 566566039 Různé: Armáda spásy, Tusarova 60, Praha 7, tel: 266710477
Ubytovna pro muže: Skloněná 521, Praha 9, tel: 6841317
* Poznámka: Vzhledem k neposednosti Telecomu dochází často k změnám čísel.


V případě, že by některé z uvedených čísel nefungovalo, dejte nám prosím vědět

 


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.