Zákony a alkohol

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Osobní web autora
Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

.... Zákon č. 37/1989 Sb. o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů

Novely zákona:
.... č. 320/2002 Sb. 1. 1.2003 - 31.12.2005
.... č. 132/2000 Sb. 1. 1.2001 - 31.12.2002
.... č. 190/1999 Sb. 2. 9.1999 - 31.12.2000

 

37/1989

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
§1 (1) Alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření jsou negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby,1) jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj socialistické společnosti.
§1 (2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.
§1 (3) Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky,2) psychotropní látky3) a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismu. Pokud není v tomto zákoně výslovně stanoveno jinak, nepovažuje se pro účely tohoto zákona nikotin za jinou návykovou látku.
§1 (4) Kouření je zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření.
§1 (5) Osobou závislou na alkoholu nebo na jiné návykové látce podle tohoto zákona je osoba, která není schopna se natrvalo zdržet nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek a tím si způsobuje vážnou poruchu na zdraví nebo vážně narušuje společenské vztahy.
ČÁST DRUHÁ
Prostředky ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a povinnostiorganizací a občanů
§2
Způsob ochrany
Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména výchovou, omezujícími opatřeními, ošetřením v protialkoholní záchytné stanici, léčebně preventivní péčí, sociální péčí, ukládáním pokut podle tohoto zákona a postihem podle jiných právních předpisů.
§3
Výchova
Výchova k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména:
a) objasňováním škodlivosti nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
b) vzděláváním a působením na děti a mládež ve školách a školských zařízeních zaměřeném na škodlivost požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
c) vysvětlováním zásad zdravého způsobu života a vedením ke zdraví prospěšnému využívání volného času dětí, mládeže a dospělých,
d) propagací požívání nealkoholických nápojů..... Zákon č. 120/1962 Sb. o boji proti alkoholismu, ve znění pozdějších předpisů

Novely zákona:
.... č. 37/1989 Sb. 1. 7.1989 - v platnosti
.... č. 120/1962 Sb., základní znění zákona 27.12.1962 - 30. 6.1989

120/1962

Nedovolená výroba lihu
§16 (1) Kdo bez povolení ve větším množství pálí nebo jinak vyrábí líh nebo kdo líh bez povolení vyrobený ve větším množství přechovává nebo uvádí do oběhu, bude potrestán, nejde-li o čin přísněji trestný, odnětím svobody až na jeden rok nebo nápravným opatřením nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.
§16 (2) Stejně bude potrestán, kdo neoprávněně zhotoví nebo přechovává zařízení na výrobu lihu."

 

.... Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
1. 1.2006 - v platnosti

379/2005

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§1
§1 (1) Alkoholismus a jiné toxikomanie včetně kouření jsou negativní jevy způsobující značné společenské škody, zejména poškozování zdraví občanů. Všechny orgány a organizace, jakož i občané, kteří prodávají zboží nebo poskytují jiné služby,1) jsou povinni chránit občany i společnost před škodlivými účinky alkoholismu a jiných toxikomanií včetně kouření, odstraňovat jejich příčiny a následky a vytvářet tím příznivější předpoklady pro další rozvoj socialistické společnosti.
§1 (2) Alkoholickými nápoji podle tohoto zákona jsou lihoviny, destiláty, víno, pivo a jiné nápoje, které obsahují více než 0,75 objemového procenta alkoholu.
§1 (3) Jinými návykovými látkami než alkohol podle tohoto zákona jsou omamné látky,2) psychotropní látky3) a ostatní chemické látky, jejichž užívání může vyvolat závislost osob na nich, poškozuje zdraví a vede k jiné toxikomanii než alkoholismu. Pokud není v tomto zákoně výslovně stanoveno jinak, nepovažuje se pro účely tohoto zákona nikotin za jinou návykovou látku.
§1 (4) Kouření je zvláštní druh toxikomanie, který škodlivě působí na zdraví kuřáků i nekuřáků bezprostředně vystavených účinkům kouření.
§1 (5) Osobou závislou na alkoholu nebo na jiné návykové látce podle tohoto zákona je osoba, která není schopna se natrvalo zdržet nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek a tím si způsobuje vážnou poruchu na zdraví nebo vážně narušuje společenské vztahy.
ČÁST DRUHÁ
Prostředky ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi a povinnosti organizací a občanů
§2
Způsob ochrany
Ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména výchovou, omezujícími opatřeními, ošetřením v protialkoholní záchytné stanici, léčebně preventivní péčí, sociální péčí, ukládáním pokut podle tohoto zákona a postihem podle jiných právních předpisů.
§3
Výchova
Výchova k ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi včetně kouření se uskutečňuje zejména:
a) objasňováním škodlivosti nadměrného nebo jinak škodlivého požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
b) vzděláváním a působením na děti a mládež ve školách a školských zařízeních zaměřeném na škodlivost požívání alkoholických nápojů, užívání jiných návykových látek a kouření,
c) vysvětlováním zásad zdravého způsobu života a vedením ke zdraví prospěšnému využívání volného času dětí, mládeže a dospělých,
d) propagací požívání nealkoholických nápojů.

... Zákon č. 140/1961 Sb.

Trestný čin šíření toxikomanie podle § 188a

§218- Podávání alkoholických nápojů mládeži
"Kdo opakovaně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let alkoholické nápoje, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok."


 

 

 


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.