Alkohol testery

Alkoholismus jako nemoc - psychika, somatika
Rozdělení pijáků
Stadia opilosti
Počátek návyku
Stadia alkoholismu
Typy alkoholismu
Změny psychiky, somatiky
40 znaků alkoholismu
Laboratorní změny krve
Psychózy, deliria, halucinace
Druhotné nemoci k alkoholismu
Pití na pracovišti
Kdo se snadněji stane alkoholikem
Genetika a alkoholismus
Historie alkoholismu
Role alkoholu
Diagnostika nadužívání alkoholu
English - alcoholism, alcoholic
Léčba
Protialkoholní léčba
Sdružení anonymní alkoholici
Dohled nad alkoholikem
Abstinence
Zbavení svéprávnosti alkoholika
Ženy, muži, děti a alk.
Ženy a alkohol(ismus)
Muži a alkohol(ismus)
Děti a alkohol
Dítě alkoholičky (FAS)
Ostatní
CELEBRITY a alkohol
Alkohol a společnost, zahraničí
"Varovné fotografie" aneb  :)
Alkohol za volantem - příběh
Rozhovor s MUDr. K. Nešporem
Statistiky
Zákony a alkohol
Soudní lékařství a alkohol
Obsah alkoholu v nápojích
Osud alkoholu v těle
Alkohol testery
Test závislosti na alkoholu
Odbourávání alkoholu - tabulka
Videa o alkoholismu

Ke stažení
Odborné texty ke stažení

Autor, info, kontakt
Osobní web autora
Jak vznikl tento web?
Zdroje pro web


IQ test on-line

 

OBSAH STRÁNKY BYL PŘEMÍSTĚN DO NOVÉ VERZE WEBU - KLIKNĚTE PROSÍM ZDE.

 

Digitální alkohol testery, dechový detektory alkoholu, slouží na zjištění přítomnosti alkoholu a jeho množství v lidském organizmu. Alkohol tester nalezne uplatnění zejména při kontrole schopnosti řízení motorového vozidla, dodržování kázně na pracovišti a podobne. Alkohol tester je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Měření zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. Alkohol je vlastně obecný název zahrnující pod sebe skupinu několika látek. V dechu se zpravidla jedná o redukující těkavé látky, tedy i obsah ethanolu (alkoholu). Pomocí alkohol testerů lze poměrně spolehlivě testovat hladinu alkoholu v krvi.

Proč požívat alkohol testery

Alkohol nepatří za volant. Všichni jsme řidiči a dle platných českých zákonů musíme mít při řízení vozidla nulovou hladinu alkoholu. Často si klademe otázku jak dlouho po požití desetistupňového piva či dvou deci vína můžeme usednout za volant, zde alkohol testery jsou významným pomocníkem při určování nulové hladiny obsahu alkoholu v krvi. Stejný problém se zbytkovým alkoholem – večer jsme vydatně popili a ráno máme usednout za volant – máme skutečně nulovou hladinu alkoholu v krvi?

Profesionální použití. Mnoho z nás má zodpovědnost za své podřízené, kteří řídí motorová vozidla, pracují ve výškách, obsluhují zařízení kde je nutno dbát na zvýšenou bezpečnost (vysoké pece, lisy, motorové pily a podobně.) Za tyto podřízené bereme vlastní zodpovědnost a nechceme ani, aby byli mírně intoxikováni alkoholem (0,2 až 0,3 promile) již při těchto hodnotách se razantně prodlužují reakční doby, ztrácí se schopnost okamžitě rozpoznat vzniklou situaci a špatně reagovat. Vteřina prodlení zde může znamenat ztrátu lidského života a pro nás nelehké policejní vyšetřováním, soud a další těžkosti. A toto určitě nechceme proto je dobré provádět denně test intoxikací na všech zaměstnancích. Měření stačí provádět u jednotlivce, tam kde vznikne podezření možno opakovaně provést měření pomocí druhého přístroje a pokud výsledek měření potvrdí, je zaměstnanec intoxikován alkoholem. Potom už jen stačí ho poslat na odběr krve s následným posudkem ústavu soudního lékařství, který určitě intoxikaci potvrdí. Kontrolu zaměstnanců na alkohol přinese nejenom váš klid, ale odradí i zaměstnance od požívání alkoholu a opět máme o problém míň. Nehledě na to, že nadměrné požívání alkoholických nápojů není zdravé a vede dlouhodobě k poklesu pracovních výkonů.

Základní popis alkohol testerů – princip měření

Alkohol tester, nebo-li také dechový analyzátor je v podstatě měřící přístroj, který má v dané chvíli informovat, zda určitá osoba požila, či nepožila alkohol a v jakém množství (procenta, promile). Velmi důležité je však dodržet postup při měření – měří se 15-30 minut po posledním požití alkoholického nápoje dle typu alkohol testeru a je velmi důležité 30 minut před měřením nejíst a nekouřit. Měření zajišťuje citlivý polovodičový senzor - čidlo, (jeho popis viz. dále) jehož údaje jsou dále zpracovávány a vyhodnocovány mikroprocesorem a na výstupní straně je pak displej, který ukáže konkrétní naměřenou hodnotu. Některé alkohol testery můžou mít také paměť pro posledních několik měření, čí možnost propojení s počítačem (třeba pro archivaci údajů měření - model AL6000C).

Pro zajištění přesnosti alkohol testerů a také pro vyšší životnost senzorů je nutno provádět pravidelné čištění a kalibraci, což se doporučuje většinou po každých 500 měřeních (dle typu alkoholtesteru) – více popsáno v kapitole Principy kalibrace.

Vlastní měření pak probíhá tak, že po uvedení alkohol testeru do provozu (po zapnutí přístroje) Probíhá inicializace, kdy se nejprve doslova aktivuje senzor, který se musí zahřát na určitou teplotu pro to, aby byl schopen měřit. Je to z toho důvodu, že čidlo reaguje na obsah ethanolu (alkoholu) i jiných těkavých látek a právě po jeho zahřátí se stává také nejvíc citlivým a je schopen změřit s velkou přesností i velmi nepatrné množství přítomnosti těchto látek. Po zahřátí senzoru (asi 20 vteřin) je osoba vyzvána akustickým signálem přístroje k vlastnímu výdechu, který trvá několik vteřin kdy se nepřetržitě fouká a pokyn pro ukončení výdechu dá rovněž přístroj akusticky. Poté přístroj vyhodnotí koncentraci molekul ethanolu v dechu a přepočítá na promile či procenta - tato procedura může trvat další asi 3 vteřiny, poté se na displeji zobrazí číselný údaj (pro modely AL2500,AL5000,AL6000). Model AML201 který má čárkovanou stupnici počet dílků - čárek. Celý postup měření od zapnutí přístroje - zahřátí čidla, kdy zahájit výdech až po výpočet a zobrazení výsledku si řídí sám mikroprocesor přístroje.

Upozornění: Protože přístroje reagují rovněž na těkavé látky ve vzduchu není možné přístroje používat v prostředí, kde je možnost ovlivnění výsledku.

Princip metody měření s polovodičovými senzory Sentech STK 3000

Jak již bylo řečeno pro to aby byl alkohol tester schopen změřit hodnoty musí být jeho senzor nejprve zahřátý na provozní teplotu, kdy začíná mít schopnost poskytovat údaje potřebné pro měření. Pro názorný příklad uvedu polovodičový senzor Sentech STK 3000, (použitý v modelech AL2500, AL5000, AL6000, AL6000C).

Popis senzoru STK 3000. Jedná se o velmi citlivý plynový polovodič schopný identifikovat v dechu těkavé redukující látky, tedy i molekuly ethanolu - jeho výhoda je, že jeho závislost není ovlivněna okolní teplotou ani vlhkostí okolního vzduchu - další výhoda je, že jeho výsledky jsou jen stěží ovlivněny plyny jako jsou Vodík a Methan.

Vlastní popis metody měření. Po zapnutí přístroje je senzor zahříván přivedením napětí VH. Napětí Vc je předem stanovené a je výchozím napětím pro rezistor RL zapojeným v sérii s citlivým senzorem Rs, který v závislosti na přítomnosti těkavých mění svůj odpor. Na základě změny odporu tohoto senzoru dochází i ke změně výstupního napětí Vout. Toto napětí je klíčové pro další zpracování mikroprocesorem.

Praktické zkušenosti s alkohol testery používající senzory Sentech

Dnes nastupující nová generace alkohol testerů – modely: AL2500, AL5000, AL6000 přichází po modelu AL2000 (model rovněž z roku 2000) Již letité praktické zkušenosti s tímto modelem ukázaly, že senzory zaručují dlouhodobou přesnost a stabilitu. Modely AL2500, AL5000, AL6000 jsou navrženy tak, aby se celkově zvýšila životnost senzorů – až 3000 měření, a aby je bylo možno poměrně přesně kalibrovat.

Senzory Sentech jsme poprvé prakticky otestovali u alkohol testerů řady AL2000 z roku 2000, kde jsme se pečlivě rozhodovali o tom vůbec jaký typ alkohol testerů a s jakými senzory uvést na trh. V té době jsme provedli praktické pokusy na otestování přesnosti a životnosti těchto senzorů, kde 100 lidí v různě podnapilém stavu foukalo postupně asi do 10-ti přístrojů a poté se u těchto dobrovolníků prováděly odběry krve – pro naprosto přesné určení hladiny alkoholu v krvi. Oba výsledky byly poté navzájem porovnány mezi sebou. Celkový výsledek pokusu byl natolik přesvědčivý z hlediska přesnosti, že jsme zařadily tyto přístroje do prodeje.

Již tento přístroj jsme klinicky testovali ve spolupráci s ÚSTAVEM SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ v Brně.

Kalibrace alkohol testerů

Kalibrace alkohol testerů je důležitá k zajištění přesnosti měření, zejména dlouhodobá přesnost měření a vede rovněž k prodloužení životnosti senzoru. Odpadají totiž pozdější nákladnější opravy spojené s vadnými či málo citlivými čidly což je příčina toho, pokud alkohol tester není vůbec překalibrován. Kalibrace je proto dobré provádět po každém 500-700 měření. Některé modely informují uživatele o počtu provedených měření.

Princip kalibrace spočívá v nadefinování konkrétní přesné charakteristiky čidla (senzoru) a uložení těchto informací do paměti procesoru. V praxi to vypadá tak, že se definují tři hodnoty - 0 promile; 0,5 promile; 1 promile. Hodnoty 0,5 a 1 promile mají již zmíněné certifikované roztoky v uzavřených ampulích, ty se pomocí kalibračního přístroje ohřejí na předem stanovenou teplotu (v našem případě 34 stupňů Celsia což je hodnota, kdy člověk jehož tělesná teplota je asi 36 stupňů - ztráta dvou stupňů cesta od úst člověka k senzoru) Samostatný výdech do alkohol testeru provádí sám kalibrační přístroj a to v takzvaném SERVISNÍM REŽIMU ALKOHOL TESTERU pro kalibraci, kterého sám zákazník bez patřičného vybavení není schopen docílit!

První kalibrace se provádí již ve výrobě, další kalibrace tedy po každých 500-700 měřeních, přičemž životnost čidla je asi 3000 měření. Kalibrace se provádí tedy vlastně ke srovnávání informací charakteristiky čidla, která se může nepatrně odchýlit s přibývajícím počtem měřením. Po ukončení kalibrace se rovněž ukáže jaký je stav senzoru z hlediska životnosti, případně jestli je, není – li senzor poškozen.

Kalibrační přístroje

Pro kalibrace alkohol testerů používá firma Compex prvotřídní kalibrační přístroje od americké firmy GUTHLABS – mezinárodně uznávané společnosti zabývající se dlouhodobým vývojem a výrobou kalibračních přístrojů, rovněž výrobou kontrolních certifikovaných roztoků potřebných pro kalibraci.


Vytvořil MUDr. Zbyněk Mlčoch  v letech 2003-2009.
Před rozšiřováním materiálů prosím pošlete mail s informací.