Alkoholik

Banner
Alkoholik.cz
Nacházíte se: Úvod Léčba Léky na závislost Lék Cymbalta a léčba závislosti na alkoholu, alkoholismu

Lék Cymbalta a léčba závislosti na alkoholu, alkoholismu

PDF Tisk Email
cymbaltaU léčby závislosti na alkoholu platí, že na ni přímý lék neexistuje. Léčbu řídí psychiatr, který stanoví léčebný plán s psychoterapií a doporučí podpůrnou lékovou léčbu dle svých zkušeností. Článek pojednává o preparátu Cymbalta.

Příbalový leták:


CYMBALTA 30 mg, 60 mg
enterosolventí tvrdé tobolky
Duloxetinum (ve formě duloxetini hydrochloridum)

V: Lilly S.A., Avda. De la Industria, 30, 28108 Alcobendas, Madrid,
Španělsko.

DR: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Nizozemsko.

S: Přípravek Cymbalta je dostupný ve dvou různých silách: 30 a 60 mg.
Léčivou látkou je duloxetin. Jedna tobolka obsahuje 30 nebo 60 mg
duloxetinu (ve formě hydrochloridu duloxetinu).

PL: Další látky:
Obsah tobolky: hypromelóza, acetátosukcinát hypromelózy, sacharóza, zrněný
cukr, mastek, oxid titaničný (E171), triethyl-citrát.
Tělo tobolky: želatina, natrium-lauryl-sulfát, oxid titaničný (E171),
indigokarmín (E132), žlutý oxid železitý (E172) (pouze 60 mg), zelený
inkoust (30 mg) nebo bílý inkoust (60 mg).
Zelený inkoust: černý oxid železitý-syntetický (E172), žlutý oxid
železitý-syntetický (E172), propylenglykol, šelak.
Bílý inkoust: oxid titaničitý (E171), propylenglykol, šelak, povidon.

CH: Co je přípravek Cymbalta a k čemu se používá
Cymbalta je enterosolventní tvrdá tobolka (tvrdá tobolka rozpustná
ve střevě k vnitřnímu užití).
Každá tobolka Cymbalta obsahuje granulky léčivé látky s potahem na ochranu
proti žaludeční kyselině.

I: Přípravek Cymbalta Vám byl předepsán k léčbě deprese nebo léčbě stavu
zvaného diabetická neuropatická bolest.
Neuropatická bolest je lékařský název pro stav, kdy je bolest popisována
jako palčivá, bodavá, píchavá či vystřelující bolest, nebo je podobná
bolesti po ráně elektrickým proudem. V postižené oblasti může dojít
ke ztrátě citlivosti, nebo bolest mohou způsobit dotyk, teplo, chlad nebo
tlak.
U většiny lidí s depresí začíná přípravek Cymbalta účinkovat v průběhu
dvou týdnů od začátku léčby. Váš lékař Vám může dále podávat přípravek
Cymbalta, i když se již cítíte lépe, aby se zabránilo návratu deprese.
U většiny lidí s diabetickou neuropatickou bolestí může být účinek
přípravku Cymbalta patrný v průběhu jednoho týdne léčby.

KI: Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cymbalta užívat
Cymbalta se vydává pouze na lékařský předpis.
Neužívejte přípravek Cymbalta:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na duloxetin nebo
na kteroukoliv další složku přípravku Cymbalta;
- jestliže užíváte nebo jste během posledních 14 dní užíval/a jiné
antidepresivní léky nazývané inhibitory monoaminoxidázy (IMAO) (viz níže
bod: "Užívání jiných léků");
- jestliže trpíte onemocněním jater;
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin;
- jestliže užíváte fluvoxamin, ciprofloxacin nebo enoxacin;
- jestliže užíváte jiný přípravek obsahující duloxetin;
- jestliže trpíte nedostatečně léčeným vysokým krevním tlakem.

NÚ: Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Cymbalta nežádoucí účinky,
které se ale nemusí projevit u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné
až středně těžké a často po několika týdnech ustupují.
Nejčastější nežádoucí účinky přípravku Cymbalta jsou pocit nevolnosti
(pocit na zvracení), bolest hlavy, sucho v ústech, problémy se spánkem,
únava a průjem. Další časté a méně časté nežádoucí účinky jsou uvedené
níže:
Infekce: zánět v krku.
Psychické poruchy: úzkost, pocit neklidu a abnormální sny. Méně časté
nežádoucí účinky ovlivňující duševní stav jsou pocit dezorientace,
halucinace, pocit ospalosti, častější zívání, nedostatek motivace,
sebevražedné myšlenky, chování nebo mánie (porucha, jejímiž příznaky jsou
nadměrná aktivita, překotné myšlení a snížená potřeba spánku).
Poruchy nervového systému: závrať, třes nebo pocit necitlivosti, včetně
necitlivosti nebo mravenčení na kůži. Méně časté nežádoucí účinky mohou
být změna chuti, poruchy pozornosti, záchvaty podobné epileptickým,
ztuhlost, křeče a mimovolné pohyby svalů, pocit neklidu či neschopnost
vydržet klidně sedět či stát na jednom místě nebo "serotoninový syndrom"
(vzácná reakce, která může vyvolat pocity velkého štěstí, ospalost,
nemotornost, neklid, pocit opilosti, horečku, pocení nebo svalovou
ztuhlost).
Poruchy trávení: zácpa, nevolnost (zvracení), pálení žáhy nebo plynatost.
Také můžete mít sníženou chuť k jídlu a může dojít ke změnám tělesné
hmotnosti (snížení nebo zvýšení). Méně časté nežádoucí účinky na trávicí
systém jsou říhání, špatné trávení, gastroenteritida (zánět žaludku
a střeva), zvýšená hladina cukru v krvi, zápach z úst, přechodně jasně
červená krev ve stolici, zvracení krve nebo tmavá stolice.
Poruchy jater: zánět jater, který může způsobit bolest břicha, unavenost
a žluté zbarvení kůže.
Poruchy ucha: závrať a bolest ucha.
Oční poruchy: časté je rozmazané vidění, méně časté nežádoucí účinky jsou
rozšířené zorničky, porucha vidění nebo zvýšený nitrooční tlak.
Poruchy srdce nebo krevního oběhu: nejčastější nežádoucí účinky jsou pocit
bušení srdce, návaly horka nebo zvýšené pocení. Méně časté nežádoucí
účinky jsou zčervenání, zvýšení krevního tlaku, pocit chladu v prstech
na rukou nebo nohou, pocit závratě (hlavně při prudkém postavení se),
rychlý nebo nepravidelný tep, noční pocení, studený pot, svalový třes nebo
mdloby.
Poruchy reprodukčního systému: sexuální problémy (včetně problémů
s dosažením erekce, změny ejakulace nebo orgasmu, menší sexuální touha),
abnormální mentruacevčetně silné nebo prodloužené mentruace a příznaky
menopauzy.
Poruchy kůže: alergické reakce, vyrážka (svědivá), zvýšený sklon ke vzniku
modřin, puchýře nebo citlivost na sluneční světlo.
Poruchy kostí a svalů: bolest svalů, napětí, svalové záškuby, svalová křeč
a křeč žvýkacích svalů.
Poruchy močového systému: někteří pacienti potřebují močit v noci, nebo
mají s močením potíže nebo močit nemohou. U některých pacientů může mít
moč nezvyklý pach.
Celkové poruchy: skřípání zuby, dehydratace, pocity tepla/chladu, žízeň,
stažení hrdla, krvácení z nosu, snížení aktivity štítné žlázy, bolest
na hrudi či bolest břicha.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo
pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích příznaků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

IT: Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které
užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu. Hlavní součást přípravku Cymbalta,
duloxetin, je obsažen také v jiných přípravcích pro léčbu odlišných potíží
(diabetická neuropatická bolest, deprese a močová inkontinence). Měl(a)
byste se vyvarovat současného užívání více než jednoho z těchto
přípravků. Zkontrolujte se svým lékařem, zda neužíváte další lék
obsahující duloxetin.
Váš lékař by měl rozhodnout, můžete-li přípravek Cymbalta užívat
v kombinaci s jinými léky. Nezahajujte nebo neukončujte užívání žádných
léčivých přípravků včetně léků vydávaných bez lékařského předpisu
a bylinných přípravků, dokud se neporadíte s lékařem.
Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO): přípravek Cymbalta byste neměl/a
užívat, pokud současně užíváte, nebo jste v průběhu posledních 14 dní
užíval/a, jiný antidepresivní lék nazývaný inhibitor monoaminooxidázy
(IMAO). Užívání inhibitorů MAO může v kombinaci s užíváním mnoha léků
vydávaných na předpis, včetně přípravku Cymbalta, vyvolat závažné,
až život ohrožující nežádoucí účinky. Pokud jste přestali užívat některý
IMAO, musíte počkat alespoň 14 dní, než budete moci začít užívat přípravek
Cymbalta. Rovněž je třeba vyčkat nejméně 5 dní poté, co jste přestali
užívat přípravek Cymbalta, než začnete užívat některý IMAO.
Přípravky způsobující ospalost: oznamte svému lékaři, užíváte-li jakékoliv
léky, které Vám způsobují ospalost. Mohou sem patřit přípravky předepsané
Vaším lékařem včetně benzodiazepinů, silných léků proti bolesti,
antipsychotik, fenobarbitalu, antihistaminik.
Serotoninový syndrom: informujte lékaře, pokud užíváte nějaký lék, který
působí podobným způsobem jako duloxetin. K těmto lékům patří např.:
triptany, tramadol, tryptofan, některá antidepresiva: SSRI (jako je
paroxetin a fluoxetin), tricyklická antidepresiva (jako je clomipramin
nebo amitriptylin), pethidin, třezalka a venlafaxin. Tyto léky zvyšují
riziko vzniku nežádoucích účinků; vyskytnou-li se neobvyklé příznaky během
užívání těchto léčiv společně s přípravkem Cymbalta, vyhledejte lékaře.
Antikoagulační přípravky podávané ústy: informujte lékaře, pokud užíváte
antikoagulační přípravky podávané ústy (přípravky "ředící" krev). Tyto
přípravky mohou zvýšit riziko krvácení.

Těhotenství a kojení:
Informujte svého lékaře, pokud v průběhu léčby přípravkem Cymbalta
otěhotníte nebo těhotenství plánujete. Přípravek Cymbalta byste měla
užívat pouze tehdy, až s lékařem prodiskutujete možný přínos a všechna
potenciální rizika pro nenarozené dítě.
Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Užití přípravku
Cymbalta v průběhu kojení se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem či lékárníkem dříve, než začnete užívat
jakýkoliv lék.

D: Jak se přípravek Cymbalta užívá
Vždy užívejte přípravek Cymbalta přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka přípravku Cymbalta je 1 tobolka (60 mg duloxetinu) jednou
denně, avšak dávku, která je správná právě pro Vás, Vám předepíše lékař.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cymbalta
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
Zapomenete-li užít dávku léku, vezměte si ji ihned, jakmile
si vzpomenete. Pokud to ovšem bude v době, kdy máte již užít další dávku,
vynechejte zapomenutou a vezměte pouze svou obvyklou jednotlivou dávku.
Neužívejte větší dávku přípravku Cymbalta za jeden den, než jaká Vám je
předepsána.
Jestliže jste přestala užívat přípravek Cymbalta
Léčbu nepřerušujte bez konzultace s lékaře ani v případě, že se již cítíte
lépe. Jestliže se lékař domnívá, že přípravek Cymbalta již déle
nepotřebujete, nejméně 2 týdny před úplným vysazením léčby Vám dávku začne
snižovat. Někteří pacienti užívající přípravek Cymbalta měli při náhlém
vysazení léku příznaky jako jsou závratě, pocity brnění a mravenčení,
poruchy spánku (živé sny, noční můry, neschopnost spát), pocit neklidu
nebo vzrušení, pocit úzkosti, pocit na zvracení (nevolnost) nebo zvracení,
třes, bolest hlavy, pocit podráždění, průjem nebo nadměrné pocení. Tyto
příznaky nejsou obvykle příliš závažné a ustupují během několika dní,
ale pokud se u Vás objeví příznaky, které Vás obtěžují, poraďte
se s lékařem.

ZP: Přípravek Cymbalta je určen k perorálnímu podání. Tobolku polkněte celou
a zapijte ji vodou.
Užívání přípravku Cymbalta s jídlem a pitím
Přípravek Cymbalta lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Je třeba dbát
zvýšené opatrnosti, pijete-li alkohol během léčby přípravkem Cymbalta.
Pro pravidelné užívání přípravku Cymbalta je jednodušší jej užívat každý
den ve stejnou dobu.
Informujte se u svého lékaře na dobu, po kterou budete přípravek Cymbalta
užívat. Bez konzultace s lékařem léčbu nepřerušujte.

PŘ: Jestliže jste užil(a) více přípravku Cymbalta, než jste měl/a
V případě, že užijete vyšší než Vám předepsanou dávku, kontaktujte ihned
lékaře nebo lékárníka.

UZ: Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Dokud si neověříte, jak na Vás Cymbalta působí, neřiďte dopravní
prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

U: Uchovávání přípravku Cymbalta
Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte při teplotě do 30 st. C.

VA: Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Cymbalta nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené
na obalu za EXP.

BA: Co obsahuje toto balení
Přípravek Cymbalta 30 mg je dodáván v balení po 7, 28 a 98 tobolkách.
Přípravek Cymbalta 60 mg je dodáván v balení po 28, 56, 84, 98, 100 a 500
tobolkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Banner
Alkohol tester .cz - značkové a certifkované alkohol testery
Žena alkoholik
MUDr. Zbyněk Mlčoch Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty online.cz Moje starosti.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny